تحلیل تکنیکال ،تحلیل فاندامنتال،آموزش بازار سرمایه و ...را در بورس جهانی دنبال کنید.هم اینک میتوانید حساب معاملاتی واقعی و آزمایشی ایجاد کنید و در بازارهای سرمایه مشغول به کار شوید.بورس جهانی

موضوع جستجو: چارت EURUSD - ۱ مورد پیدا شد

۱ . EURUSD : DukascopyApplet = {\"type\":\"chart\",\"params\":{\"showUI\":true,\"showTabs\":true,\"showParameterToolbar\":true,\"showOfferSide\":true,\"allowInstrumentChange\":true,\"allowPeriodChange\":true,\"allowOfferSideChange\":true,\"showAdditionalToolbar\":true,\"showDetachButton\":true,\"presentationType\":\"candle\",\"axisX\":true,\"axisY\":true,\"legend\":true,\"timeline\":true,\"showDateSeparators\":true,\"showZoom\":true,\"showScrollButtons\":true,\"showAutoShiftButton\":true,\"crosshair\":true,\"borders\":false,\"theme\":\"Pastelle\",\"uiColor\":\"#000\",\"availableInstruments\":\"l:\",\"instrument\":\"EUR/USD\",\"period\":\"7\",\"offerSide\":\"BID\",\"timezone\":0,\"live\":true,\"panLock\":false,\"width\":\"100%\",\"height\":\"600\",\"adv\":\"popup\"}};